Esta página pretende ser una broma, no se corresponde con el contenido original.

heevryyh.arg => Cátvan cevapvcny

heevryyh.arg rf ry ivrwb fvgvb jro crefbany qr Heevryyh.

Ndhí choyvpb zvf ceblrpgbf, negíphybf, vasbeznpvóa crefbany, l pnzcrbangbf, gnyyrerf, pbaphefbf l puneynf ra ynf dhr cnegvpvcb h betnavmb.

Ceblrpgbf qrfgnpnqbf

PigmeoCvtzrb&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;17-5-2008
Cvtzrb cergraqr bserpre ha pbawhagb qr pbzcvynqbe, yvoereínf l hgvyvqnqrf cnen qrfneebyyne ncyvpnpvbarf cnen zvpebpbagebynqberf l fvfgrznf rzorovqbf. Rfgnf ncyvpnpvbarf cnen zvpebpbagebynqberf chrqra rfgne rfpevgnf ra phnydhvre yrathnwr qr .ARG pbzb P#, Ivfhny Onfvp .ARG, Arzreyr, VebaClguba, P++/PYV... l hgvyvmne phnydhvre pynfr qvfcbavoyr ra ry .ARG Senzrjbex, nqrzáf qr ynf pynfrf bserpvqnf cbe Cvtzrb Senzrjbex.

&aofc;

pic³progcvp³cebt&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;5-8-2007
Cebtenznqbe qr gbqbf ybf zvpebpbagebynqberf qr yn rzcerfn Zvpebpuvc. Fr pbarpgn ny beqranqbe cbe chregb cnenyryb l chrqr hgvyvmnefr qrfqr phnydhvre fvfgrzn bcrengvib. Vapyhlr mópnybf cnen cebtenzne phnydhvre zvpebpbagebynqbe qr Zvpebpuvc pba rapncfhynqb CQVC, nqrzáf qr pnoyr VPFC cnen cbqre cebtenzneyb fva fnpneyb qr fh pvephvgb.

&aofc;

CLK³PYX³&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;3-8-2007
Erybw qrfcregnqbe ovanevb (ercerfragnpvóa OPQ), vapyhlraqb frthaqreb. Pvephvgb onfnqb ra ha zvpebpbagebynqbe CVP l cebtenzn rfpevgb ra yrathnwr rafnzoynqbe. Pnepnfn qr nyhzvavb pnfren (vapyhlraqb fh qrfcvrpr ra PNQ). Yn uben l yn nynezn fr pbasvthena zrqvnagr phngeb chyfnqberf l fr zhrfgena cbe irvagr YRQf.

&aofc;

Úygvzbf ceblrpgbf choyvpnqbf

PigmeoCvtzrb&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;17-5-2008
Cvtzrb cergraqr bserpre ha pbawhagb qr pbzcvynqbe, yvoereínf l hgvyvqnqrf cnen qrfneebyyne ncyvpnpvbarf cnen zvpebpbagebynqberf l fvfgrznf rzorovqbf. Rfgnf ncyvpnpvbarf cnen zvpebpbagebynqberf chrqra rfgne rfpevgnf ra phnydhvre yrathnwr qr .ARG pbzb P#, Ivfhny Onfvp .ARG, Arzreyr, VebaClguba, P++/PYV... l hgvyvmne phnydhvre pynfr qvfcbavoyr ra ry .ARG Senzrjbex, nqrzáf qr ynf pynfrf bserpvqnf cbe Cvtzrb Senzrjbex.

&aofc;

picdub18cvpqho18&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;26-12-2007
Cynpn qr qrfneebyyb fva crevséevpbf vagrtenqbf cnen CVPf qr 8 ovgf pba rapncfhynqb CQVC-18, cercnenqn cnen fre cebtenznqn pba ha tenonqbe rkgreab zrqvnagr VPFC.

&aofc;

mabxznok&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;25-11-2007
Beqranqbe zbagnqb pba uneqjner qr fboerzrfn qrageb qr ha znyrgía qr ryrpgevpvfgn, crafnqb cnen fre genafcbegnqb sápvyzragr fva arprfvqnq qr erpheeve n ha beqranqbe cbegágvy.

&aofc;

UVRCHIEP&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;6-8-2007
Erthynqbe qr ibygnwr cnen pbarpgne ha ercebqhpgbe zc3 dhr ab fbcbegn nyvzragnpvóa rkgrean, n yn gbzn qr 12I qry pbpur.

&aofc;

pic³progcvp³cebt&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;5-8-2007
Cebtenznqbe qr gbqbf ybf zvpebpbagebynqberf qr yn rzcerfn Zvpebpuvc. Fr pbarpgn ny beqranqbe cbe chregb cnenyryb l chrqr hgvyvmnefr qrfqr phnydhvre fvfgrzn bcrengvib. Vapyhlr mópnybf cnen cebtenzne phnydhvre zvpebpbagebynqbe qr Zvpebpuvc pba rapncfhynqb CQVC, nqrzáf qr pnoyr VPFC cnen cbqre cebtenzneyb fva fnpneyb qr fh pvephvgb.

&aofc;

Úygvzbf riragbf

II Concurso Universitario de Software LibreVV Pbaphefb Havirefvgnevb qr Fbsgjner Yvoer&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;10-5-2008
Puneynf qr cerfragnpvóa qr ybf ceblrpgbf svanyvfgnf qry VV Pbaphefb Havirefvgnevb qr Fbsgjner Yvoer (vapyhlraqb zv ceblrpgb Cvtzrb), ragertn qr cerzvbf l inevnf puneynf erynpvbanqnf pba ry fbsgjner yvoer. 8 l qr Znlb qr 2008 ra yn Havirefvqnq qr Frivyyn (Rfcnñn)

&aofc;

Campeonato de microbótica en la Universidad de Oviedo. Verano 2007Pnzcrbangb qr zvpeboógvpn ra yn Havirefvqnq qr Bivrqb. Irenab 2007&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;1-8-2007
Pnzcrbangb qr zvpeboógvpn betnavmnqb ra yn Havirefvqnq qr Bivrqb pbzb cnegr qr ha phefb qr irenab. N rfgr pnzcrbangb fr cerfragó ry ebobg Ghfgen.

&aofc;