Esta página pretende ser una broma, no se corresponde con el contenido original.

heevryyh.arg => Ceblrpgbf => Ryrpgeóavpn => HIEP

Zv pbpur ercebqhpr PQf qr nhqvb creb ab fbcbegn ry sbezngb zc3, nfí dhr zr pbzceé ha ercebqhpgbe pba zrzbevn synfu l ha nqncgnqbe cnen pbarpgneyb ny ercebqhpgbe qr pvagnf. Ry ceboyrzn rf dhr ry ercebqhpgbe zc3 ab fbcbegn nyvzragnpvóa rkgrean, av fvdhvren cbe HFO, nfí dhr ghir dhr pbafgehve zv cebcvb erthynqbe qr ibygnwr pba ha nqncgnqbe cnen ry uhrpb qr yn cvyn l cbqre nyvzragneyb qverpgnzragr qrfqr ry pbarpgbe qr 12I qry pbpur, fva arprfvqnq qr hfne cvynf.

&aofc;

Rfdhrzn

esquema electrónico del regulador de voltajeRf ha erthynqbe qr ibygnwr abezny l pbeevragr, pbaivregr qr 12I n 1,5IPP zrqvnagr ha YZ317. Ny wnpx qr nyvzragnpvóa fr pbarpgna ybf 12I dhr bserpr ry pbpur, abeznyzragr n geniéf qry zrpureb.

Vapyhlr ha YRQ dhr vaqvpn pháaqb ry pvephvgb rfgá fvraqb nyvzragnqb.

Yn fnyvqn fr erthyn zrqvnagr ry cbgrapvózrgeb E3 l in pbarpgnqn n habf pbagnpgbf zrgáyvpbf dhr fr ncblna fboer ha nqncgnqbe qr znqren qry gnznñb qr han cvyn NNN ra ry phny ry ercebqhpgbe zc3 rapnwn l fr nyvzragn pbzb fv qr han cvyn abezny fr gengnfr.

N yn ragenqn qry YZ317 qror ve ha pbaqrafnqbe qr habf 100aS, creb fóyb graín qvfcbavoyrf qr 56aS, nfí dhr chfr qbf ra cnenyryb.

W2 l W3 fba ybf cvarf n ybf phnyrf ina pbarpgnqbf ybf pnoyrf dhr nyvzragna ny ercebqhpgbe zc3.

&aofc;

Cebonaqb ry pvephvgb

probando el regulador de voltaje en una placa de prototipos

&aofc;

Pbafgehppvóa qr yn cynpn

diseño del PCBfotolitorevelando la placala placa terminada&aofc;

Ry cbgrapvózrgeb qror nwhfgnefr n 100Ω nagrf qr fre pbybpnqb ra yn cynpn, l han irm grezvanqb ry pvephvgb qror nwhfgnefr fh inybe cnen dhr yn fnyvqn bsermpn 1,5I.

&aofc;

Pvephvgb grezvanqb

probando el circuito en el cochecircuit terminadocircuito terminadoprobando el circuito&aofc;

&aofc;