Esta página pretende ser una broma, no se corresponde con el contenido original.

heevryyh.arg => Negíphybf => Bgebf => Yrgenf l bgebf pnenpgrerf záf pbzharf ra pnqn vqvbzn

Ynf rfgnqífgvpnf fr pnyphyna hgvyvmnaqb qbf shragrf: ybf negíphybf choyvpnqbf ra yn Jvxvcrqvn l ry yvoeb 1984 qr Trbetr Bejryy. Qr rfgn znaren fr hgvyvmna grkgbf ercerfragngvibf qr pnqn vqvbzn, fr rivgna snygnf qr begbtensín, l yn pnagvqnq qr pnenpgrerf hfnqbf rf yb fhsvpvragrzragr tenaqr pbzb cnen dhr ynf rfgnqífgvpnf frna svnoyrf.

Cnen trarene ynf rfgnqífgvpnf fr hgvyvmn ry cebtenzn PuneFgng.

Vatyéf

Jvxvcrqvn
1.069.650 pnenpgrerf bogravqbf qr ybf grkgbf qr inevbf negíphybf, rkpyhlraqb gnoynf, íaqvprf, zraúf l cnynoenf ab vapyhvqnf ra cáeensbf:
rfcnpvb ra oynapb (15,65%), r (9,11%), g (6,56%), n (6,36%), v (5,98%), b (5,75%), a (5,62%), f (5,16%), e (4,85%), y (3,32%), u (3,26%), q (2,91%), p (2,68%), h (2,16%), z (1,92%), s (1,61%), c (1,54%), t (1,43%), l (1,13%), j (0,99%), o (0,98%), , (0,89%), . (0,79%), i (0,75%), fnygb qr yíarn (0,59%), 1 (0,36%), x (0,35%), 0 (0,32%), G (0,31%), N (0,31%), F (0,31%), [ (0,24%), ] (0,24%), P (0,23%), 2 (0,22%), 9 (0,20%), C (0,20%), k (0,20%), Z (0,20%), O (0,19%), V (0,19%), - (0,16%), ) (0,15%), ( (0,15%), Q (0,14%), 3 (0,14%), J (0,13%), 5 (0,13%), 4 (0,12%), 8 (0,12%), m (0,12%), E (0,11%), " (0,11%), R (0,11%), 6 (0,10%), 7 (0,10%), U (0,10%), S (0,10%), ' (0,09%), d (0,09%), A (0,09%), B (0,08%), Y (0,08%), H (0,08%), w (0,07%), T (0,07%), gnohynqbe ubevmbagny (0,07%), * (0,05%), W (0,05%), X (0,04%), : (0,04%), ; (0,03%), % (0,03%), I (0,03%), K (0,02%), — (0,02%), / (0,02%), í (0,02%), – (0,02%), L (0,01%), D (0,01%), M (0,01%), ° (0,01%), ł (0,01%), + (0,01%), $ (0,01%), £ (0,01%), ó (0,00%), ’ (0,00%), ² (0,00%), & (0,00%), ” (0,00%), “ (0,00%), _ (0,00%), · (0,00%), é (0,00%), á (0,00%), = (0,00%), а (0,00%), ? (0,00%)

Yvoeb 1984 qr Trbetr Bejryy
Qr 627.612 pnenpgrerf:
rfcnpvb ra oynpb (22.65%), r (9.45%), g (6.74%), n (5.70%), b (5.49%), a (5.04%), v (4.84%), f (4.53%), u (4.51%), e (4.15%), q (3.00%), y (2.94%), h (2.06%), p (1.81%), j (1.80%), z (1.68%), s (1.59%), t (1.45%), l (1.45%), c (1.30%), o (1.10%), . (0.97%), i (0.68%), x (0.57%), ' (0.48%), arj yvar (0.30%), G (0.27%), V (0.24%), J (0.16%), U (0.15%), k (0.13%), O (0.12%), N (0.12%), B (0.09%), gnohynqbe ubevmbagny (0.08%), C (0.08%), F (0.08%), d (0.06%), ? (0.06%), 1 (0.06%), L (0.05%), R (0.05%), w (0.05%), A (0.05%), m (0.05%), P (0.05%), Z (0.04%), ! (0.04%), 9 (0.04%), 4 (0.04%), 8 (0.04%), : (0.04%), S (0.03%), * (0.03%), ; (0.03%), Q (0.03%), E (0.02%), W (0.02%), Y (0.02%), T (0.02%), " (0.02%), 0 (0.01%), K (0.01%), 2 (0.01%), 3 (0.01%), ) (0.01%), ( (0.01%), H (0.01%), I (0.01%), 5 (0.01%), 6 (0.01%), 7 (0.01%), X (0%), / (0%), D (0%), + (0%), = (0%), M (0%), ^ (0%)

Qr 463.801 yrgenf (znlúfphynf l zvaúfphynf):
R (12.86%), G (9.48%), N (7.88%), B (7.55%), A (6.88%), V (6.88%), U (6.31%), F (6.24%), E (5.64%), Q (4.10%), Y (4.01%), H (2.80%), J (2.65%), P (2.52%), Z (2.33%), S (2.19%), L (2.03%), T (1.99%), C (1.87%), O (1.65%), I (0.93%), X (0.78%), K (0.18%), W (0.10%), D (0.09%), M (0.07%)

Rfcnñby

Jvxvcrqvn
1.221.688 pnenpgrerf bogravqbf qr ybf grkgbf qr inevbf negíphybf, rkpyhlraqb gnoynf, íaqvprf, zraúf l cnynoenf ab vapyhvqnf ra cáeensbf:
rfcnpvbf ra oynapb (15,86%), r (9,71%), n (9,13%), b (6,51%), f (5,70%), a (5,59%), v (5,32%), e (5,09%), y (4,52%), q (4,00%), g (3,67%), p (3,33%), h (2,95%), z (2,00%), c (1,89%), t (0,95%), o (0,94%), , (0,94%), i (0,64%), l (0,64%), . (0,62%), ó (0,62%), fnygb qr yíarn (0,59%), s (0,57%), u (0,51%), d (0,50%), í (0,45%), R (0,29%), m (0,29%), á (0,25%), w (0,25%), 1 (0,24%), P (0,24%), N (0,22%), é (0,22%), Y (0,19%), 0 (0,18%), F (0,16%), Z (0,15%), ( (0,15%), ) (0,15%), C (0,14%), V (0,14%), 2 (0,13%), k (0,12%), [ (0,12%), ] (0,12%), 9 (0,12%), ñ (0,11%), G (0,11%), E (0,10%), ú (0,10%), O (0,10%), Q (0,09%), x (0,09%), 6 (0,08%), 5 (0,08%), 8 (0,08%), T (0,08%), " (0,08%), 3 (0,08%), - (0,08%), : (0,07%), 7 (0,07%), 4 (0,07%), W (0,07%), A (0,06%), I (0,06%), S (0,06%), U (0,06%), H (0,04%), B (0,04%), * (0,04%), j (0,04%), ; (0,03%), K (0,03%), « (0,03%), » (0,03%), ' (0,02%), X (0,02%), J (0,02%), gnohynqbe ubevmbagny (0,01%), M (0,01%), L (0,01%), — (0,01%), % (0,01%), / (0,01%), ? (0,01%), – (0,01%), Á (0,00%), º (0,00%), D (0,00%), ’ (0,00%), ‘ (0,00%), | (0,00%), ¿ (0,00%), ü (0,00%), “ (0,00%), ” (0,00%), É (0,00%), ç (0,00%), … (0,00%), ° (0,00%), ο (0,00%), α (0,00%), Í (0,00%), ! (0,00%), + (0,00%), = (0,00%), & (0,00%), ρ (0,00%), ¡ (0,00%), ã (0,00%), ν (0,00%), ι (0,00%), Ó (0,00%), ς (0,00%), ` (0,00%), â (0,00%), σ (0,00%), ² (0,00%), Ú (0,00%), õ (0,00%), ا (0,00%), υ (0,00%), × (0,00%), # (0,00%), μ (0,00%), ά (0,00%), è (0,00%), > (0,00%)

Qr 968.731 yrgenf (znlúfphynf l zvaúfphynf):
R (12,62%), N (11,80%), B (8,26%), F (7,39%), A (7,13%), V (6,89%), E (6,56%), Y (5,94%), Q (5,16%), G (4,76%), P (4,50%), H (3,78%), Z (2,72%), C (2,57%), O (1,31%), T (1,30%), I (0,89%), L (0,82%), S (0,79%), Ó (0,78%), U (0,71%), D (0,63%), Í (0,56%), W (0,40%), M (0,38%), Á (0,33%), É (0,28%), K (0,19%), Ñ (0,14%), X (0,14%), Ú (0,12%), J (0,07%), Ü (0,00%), Σ (0,00%), Ç (0,00%), Α (0,00%), Ο (0,00%), Ι (0,00%), Ρ (0,00%), Ã (0,00%), Ν (0,00%), Â (0,00%), Õ (0,00%), Υ (0,00%), Μ (0,00%), Ά (0,00%), È (0,00%), Ω (0,00%), Β (0,00%), À (0,00%), Ε (0,00%), Ø (0,00%), Ò (0,00%), Ł (0,00%), Λ (0,00%), Κ (0,00%), Τ (0,00%), Π (0,00%), Χ (0,00%), Γ (0,00%), Φ (0,00%), Δ (0,00%)

Yvoeb 1984 qr Trbetr Bejryy
Qr 598.823 pnenpgrerf:
rfcnpvb ra oynapb (15.57%), r (9.85%), n (9.83%), b (7.03%), f (5.73%), a (5.64%), e (5.30%), v (4.54%), y (4.33%), q (3.77%), g (3.49%), h (3.30%), p (2.97%), z (2.05%), c (1.90%), o (1.49%), . (1.09%), , (0.90%), d (0.81%), t (0.81%), u (0.80%), i (0.77%), fnygb qr yíarn (0.69%), l (0.58%), ³ (0.53%), s (0.46%), w (0.34%), m (0.32%), ¡ (0.29%), © (0.23%), €” (0.22%), R (0.22%), C (0.18%), Y (0.15%), F (0.14%), J (0.13%), N (0.12%), B (0.11%), ± (0.11%), k (0.11%), A (0.09%), P (0.08%), º (0.08%), 1 (0.07%), G (0.06%), Q (0.06%), T (0.06%), ? (0.06%), ¿ (0.06%), U (0.06%), 9 (0.05%), O (0.05%), Z (0.05%), 4 (0.05%), 8 (0.05%), ; (0.04%), V (0.04%), : (0.04%), L (0.04%), j (0.04%), « (0.04%), » (0.04%), ¡ (0.04%), ! (0.03%), ' (0.03%), W (0.03%), H (0.03%), E (0.02%), I (0.02%), D (0.02%), 2 (0.01%), 0 (0.01%), S (0.01%), ( (0.01%), 3 (0.01%), ) (0.01%), 5 (0.01%), 7 (0.01%), 6 (0.01%), - (0.01%), ‰ (0.01%), K (0.01%), x (0.01%), ¼ (0%), X (0%), M (0%), š (0%), ® (0%), + (0%), = (0%), ] (0%), “ (0%)

Qr 480.135 yrgenf (znlúfphynf l zvaúfphynf):
R (12.57%), N (12.41%), B (8.92%), F (7.32%), A (7.15%), E (6.63%), V (5.71%), Y (5.59%), Q (4.77%), G (4.44%), H (4.15%), P (3.81%), Z (2.61%), C (2.59%), O (1.91%), T (1.09%), U (1.07%), D (1.04%), I (0.98%), L (0.77%), S (0.59%), W (0.47%), M (0.41%), J (0.21%), K (0.15%), X (0.01%)