Esta página pretende ser una broma, no se corresponde con el contenido original.

heevryyh.arg => Ceblrpgbf => Fbsgjner => PuneFgng

Dhreín fnore phnyrf rena ynf yrgenf záf hgvyvmnqnf ra pnqn vqvbzn l pbzb ab rapbagenon avatúa fvgvb qbaqr yb vaqvpnfra pynenzragr (l cbedhr zr ncrgrpín cebtenzne ha cbpb) rfpevoí PuneFgng.

Rfgá rfpevgb ra P# l shapvban cresrpgnzragr ra Jvaqbjf hfnaqb yn vzcyrzragnpvóa qr .ARG urpun cbe Zvpebfbsg, l fboer Zbab 1.2.4 ra Yvahk, cbe yb dhr qroreín shapvbane ra phnydhvre fvfgrzn bcrengvib dhr gratn vafgnynqn han irefvóa npghny qr Zbab.

Gbqn yn yótvpn qry cebtenzn rfgá ra fgngf.pf l frcnenqn qry póqvtb hgvyvmnqb cnen trarene yn vagresnm teásvpn, cbe yb dhr freín zhl sápvy perne han yvoereín pba ynf bcpvbarf qr trarenpvóa qr rfgnqífgvpnf, l gnzovéa perne han vagresnm cnen pbafbyn.

Pba rfgr cebtenzn fr trareneba ynf rfgnqífgvpnf choyvpnqnf ra rfgr negíphyb.

Póqvtb shragr

fgngf.pf, 298 yíarnf&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;[qrfpnetne]

 1. hfvat Flfgrz;
 2. hfvat Flfgrz.Pbyyrpgvbaf.Trarevp;
 3. hfvat Flfgrz.Grkg;
 4. hfvat Flfgrz.Jvaqbjf.Sbezf;
 5. hfvat Flfgrz.VB;
 6. anzrfcnpr PuneFgng_fgngvfgvpf {
 7. &aofc; &aofc; /// &yg;fhzznel&tg;
 8. &aofc; &aofc; /// Pynff hfrq gb trarengr fgngvfgvpf
 9. &aofc; &aofc; /// &yg;/fhzznel&tg;
 10. &aofc; &aofc; choyvp fgngvp pynff fgngf {
 11. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; /// &yg;fhzznel&tg;
 12. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; /// Rnpu xrl vf na havpbqr punenpgre sbhaq va gur grkg.
 13. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; /// Vgf inyhrf ner vagrtre inevnoyrf gung qrgrezvarf gur nzbhag bs gvzrf gur punenpgre nccrnef va gur grkg
 14. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; /// &yg;/fhzznel&tg;
 15. &aofc;
 16. [...]

Cebtenz.pf, 16 yíarnf&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;[qrfpnetne]

 1. hfvat Flfgrz;
 2. hfvat Flfgrz.Pbyyrpgvbaf.Trarevp;
 3. hfvat Flfgrz.Jvaqbjf.Sbezf;
 4. &aofc;
 5. anzrfcnpr PuneFgng_jva {
 6. &aofc; &aofc; fgngvp pynff Cebtenz {
 7. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; /// &yg;fhzznel&tg;
 8. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; /// Gur znva ragel cbvag sbe gur nccyvpngvba.
 9. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; /// &yg;/fhzznel&tg;
 10. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; [FGNGuernq]
 11. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; fgngvp ibvq Znva() {
 12. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; Nccyvpngvba.RanoyrIvfhnyFglyrf();
 13. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; Nccyvpngvba.FrgPbzcngvoyrGrkgEraqrevatQrsnhyg(snyfr);
 14. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; Nccyvpngvba.Eha(arj Sbez1());
 15. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; }
 16. &aofc; &aofc; }
 17. }

Sbez1.pf, 84 yíarnf&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;[qrfpnetne]

 1. hfvat Flfgrz;
 2. hfvat Flfgrz.Pbyyrpgvbaf.Trarevp;
 3. hfvat Flfgrz.PbzcbaragZbqry;
 4. hfvat Flfgrz.Qngn;
 5. hfvat Flfgrz.Qenjvat;
 6. hfvat Flfgrz.Grkg;
 7. hfvat Flfgrz.Jvaqbjf.Sbezf;
 8. hfvat Flfgrz.Pbyyrpgvbaf.Fcrpvnyvmrq;
 9. hfvat Flfgrz.VB;
 10. hfvat PuneFgng_fgngvfgvpf;
 11. anzrfcnpr PuneFgng_jva {
 12. &aofc; &aofc; choyvp cnegvny pynff Sbez1:Sbez {
 13. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; choyvp Sbez1() {
 14. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; VavgvnyvmrPbzcbarag();
 15. &aofc;
 16. [...]

Sbez1.Qrfvtare.pf, 260 yíarnf&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;[qrfpnetne]

 1. anzrfcnpr PuneFgng_jva {
 2. &aofc; &aofc; cnegvny pynff Sbez1 {
 3. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; /// &yg;fhzznel&tg;
 4. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; /// Erdhverq qrfvtare inevnoyr.
 5. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; /// &yg;/fhzznel&tg;
 6. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; cevingr Flfgrz.PbzcbaragZbqry.VPbagnvare pbzcbaragf = ahyy;
 7. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; /// &yg;fhzznel&tg;
 8. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; /// Pyrna hc nal erfbheprf orvat hfrq.
 9. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; /// &yg;/fhzznel&tg;
 10. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; /// &yg;cnenz anzr=&dhbg;qvfcbfvat&dhbg;&tg;gehr vs znantrq erfbheprf fubhyq or qvfcbfrq; bgurejvfr, snyfr.&yg;/cnenz&tg;
 11. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; cebgrpgrq bireevqr ibvq Qvfcbfr(obby qvfcbfvat) {
 12. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; vs(qvfcbfvat &nzc;&nzc; (pbzcbaragf != ahyy)) {
 13. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; pbzcbaragf.Qvfcbfr();
 14. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; }
 15. &aofc;
 16. [...]

Pncghenf qr cnagnyyn

CharStat ejecutándose en Windows XPCharStat ejecutándose en Linux sobre Mono 1.2.4&aofc;

&aofc;

Ceboyrznf pbabpvqbf

Ra Jvaqbjf fv fr vagragn npprqre n ha nepuvib dhr rfgá fvraqb hfnqb fnygn han rkprcpvóa.

Ab zr cerbphcn rfcrpvnyzragr dhr ry cebtenzn shapvbar cresrpgnzragr, fóyb cergraqr fre han fbyhpvóa eácvqn l fvzcyr cnen trarene rfgnqífgvpnf qry hfb qr pnenpgrerf ra grkgbf.

Nepuvib rwrphgnoyr

Qrfpnetne .rkr
Qroreín shapvbane (fva arprfvqnq qr erpbzcvyne) ra phnydhvre fvfgrzn bcrengvib pba han zádhvan iveghny qr .ARG vafgnynqn.

Ra Jvaqbjf ab erdhvrer vafgnynpvóa av qrcraqr qr avathan yvoereín rkgrean (rkprcgb ynf vapyhvqnf ra .ARG) l fr rwrphgn fvzcyrzragr unpvraqb qboyr pyvpx ra ry vpbab. Ra XQR/Tabzr l phnydhvre bgeb rfpevgbevb l BF pba ragbeab teásvpb shapvbaneá pba qboyr pyvpx fv ybf nepuvibf *.rkr rfgáa nfbpvnqbf cnen dhr fr rwrphgra n geniéf qr Zbab.

Cnen rwrphgneyb qrfqr yn pbafbyn:

$ pq /ehgn/ny/qverpgbevb/qbaqr/rfgr/ry/rwrphgnoyr
$ zbab PuneFgng-JvaSbezf.rkr

Lb erpbzvraqb:

$ ZBAB_GURZR=pyrneybbxf zbab PuneFgng-JvaSbezf.rkr

&aofc;