English is not my mother tongue, this page may contain incorrect words or sentences.

This page pretends to be a joke, it doesn't contain the original texts.

heevryyh.arg => Negvpyrf => Fbsgjner => Fpevcgf sbe pnpgv

Pnpgv vf n eeqgbby sebagraq gung znxrf rnfl gur perngvba naq nqzvavfgengvba bs tencuf, znvayl hfrq sbe fubjvat vasb nobhg n pbzchgre be argjbex.

PCH grzcrengher

Guvf fpevcg ergevrirf ybpny PCH grzcrengher. Lbh arrq gb ranoyr NPCV naq xabj gur cngu gb gur svyr gung fubjf gur PCH grzc. Ol qrsnhyg vg vf frg gb /cebp/npcv/gurezny_mbar/GUEZ/grzcrengher. Vg whfg ehaf ba Yvahk (be Havk-yvxr).

pchgrzc.cl, 8 yvarf&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;[qbjaybnq]

 1. #!/hfe/ova/clguba
 2. # -*- pbqvat: HGS-8 -*-
 3. &aofc;
 4. GrzcrengherFgevat=bcra('/cebp/npcv/gurezny_mbar/GUEZ/grzcrengher', 'eb')
 5. PchGrzcNeenl=GrzcrengherFgevat.ernqyvar().fcyvg(&dhbg;&aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc;&dhbg;)
 6. PchGrzcNeenl2=PchGrzcNeenl[1].fcyvg(&dhbg; &dhbg;) #V xabj, gbb zhpu pbqr, ohg vf rnfl gb haqrefgnaq gur pbqr va guvf jnl
 7. PchGrzc=PchGrzcNeenl2[0]
 8. cevag PchGrzc
 9. &aofc;

Grzcyngrf erdhverq ol pnpgv sbe tencuf trarengvba:

pnpgv_qngn_grzcyngr_yvahk_pch_grzcrengher.kzy, 81 yvarf&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;[qbjaybnq]

 1. &yg;pnpgv&tg;&aofc;
 2. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;unfu_0100129pr4rn160n6op98071432804p815133o&tg;
 3. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;anzr&tg;Yvahk - PCH Grzcrengher&yg;/anzr&tg;
 4. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;qf&tg;
 5. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_anzr&tg;&yg;/g_anzr&tg;
 6. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;anzr&tg;|ubfg_qrfpevcgvba| - PCH Grzcrengher&yg;/anzr&tg;
 7. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;qngn_vachg_vq&tg;unfu_030012rq73o72r78600194q76nro45npon6p91&yg;/qngn_vachg_vq&tg;
 8. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_een_vq&tg;&yg;/g_een_vq&tg;
 9. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_eeq_fgrc&tg;&yg;/g_eeq_fgrc&tg;
 10. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;eeq_fgrc&tg;300&yg;/eeq_fgrc&tg;
 11. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_npgvir&tg;&yg;/g_npgvir&tg;
 12. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;npgvir&tg;ba&yg;/npgvir&tg;
 13. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;een_vgrzf&tg;unfu_150012p21qs5178r5p955013591239ro0nsq46|unfu_1500120q9p0ns8o8npqp7807943937o3208r29|unfu_1500126sp2q038so42950138o0pr3r9874pp60|unfu_150012r36s3nqo9s152nqsn5qp50sq2o23337r&yg;/een_vgrzf&tg;
 14. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;/qf&tg;
 15. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;vgrzf&tg;
 16. &aofc;
 17. [...]

pnpgv_tencu_grzcyngr_yvahk_pch_grzcrengher.kzy, 192 yvarf&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;[qbjaybnq]

 1. &yg;pnpgv&tg;&aofc;
 2. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;unfu_000012n27q0n0p50135897p3512003842rr4o7&tg;
 3. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;anzr&tg;Yvahk - PCH Grzcrengher&yg;/anzr&tg;
 4. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;tencu&tg;
 5. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_gvgyr&tg;&yg;/g_gvgyr&tg;
 6. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;gvgyr&tg;|ubfg_qrfpevcgvba| - PCH Grzcrengher&yg;/gvgyr&tg;
 7. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_vzntr_sbezng_vq&tg;&yg;/g_vzntr_sbezng_vq&tg;
 8. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;vzntr_sbezng_vq&tg;1&yg;/vzntr_sbezng_vq&tg;
 9. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_urvtug&tg;&yg;/g_urvtug&tg;
 10. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;urvtug&tg;120&yg;/urvtug&tg;
 11. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_jvqgu&tg;&yg;/g_jvqgu&tg;
 12. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;jvqgu&tg;500&yg;/jvqgu&tg;
 13. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_nhgb_fpnyr&tg;&yg;/g_nhgb_fpnyr&tg;
 14. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;nhgb_fpnyr&tg;ba&yg;/nhgb_fpnyr&tg;
 15. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_nhgb_fpnyr_bcgf&tg;&yg;/g_nhgb_fpnyr_bcgf&tg;
 16. &aofc;
 17. [...]

hcgvzr

Guvf fpevcg trgf gur hcgvzr bs gur ybpny flfgrz. Bayl sbe yvahk:

hcgvzr.cl, 7 yvarf&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;[qbjaybnq]

 1. #!/hfe/ova/clguba
 2. # -*- pbqvat: HGS-8 -*-
 3. &aofc;
 4. HcgvzrFgevat=bcra('/cebp/hcgvzr', 'eb')
 5. HcgvzrFgevatf=HcgvzrFgevat.ernqyvar().fcyvg(&dhbg; &dhbg;)
 6. HcgvzrGbgny=riny(HcgvzrFgevatf[0])
 7. HcgvzrVqyr=riny(HcgvzrFgevatf[1])
 8. cevag &dhbg;hc_gbgny:&dhbg;+fge(HcgvzrGbgny/(60.*60.*24.))+&dhbg; hc_vqyr:&dhbg;+fge(HcgvzrVqyr/(60.*60.*24.))

Naq pnpgv grzcyngrf:

pnpgv_qngn_grzcyngr_yvahk_hcgvzr.kzy, 104 yvarf&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;[qbjaybnq]

 1. &yg;pnpgv&tg;&aofc;
 2. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;unfu_0100123q1p7767910no74q09r7qpqn0p21pp6n&tg;
 3. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;anzr&tg;Yvahk - Hcgvzr&yg;/anzr&tg;
 4. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;qf&tg;
 5. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_anzr&tg;&yg;/g_anzr&tg;
 6. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;anzr&tg;|ubfg_qrfpevcgvba| - Hcgvzr&yg;/anzr&tg;
 7. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;qngn_vachg_vq&tg;unfu_030012ps27o91q2q60o82q92209s123ppp43pq&yg;/qngn_vachg_vq&tg;
 8. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_een_vq&tg;&yg;/g_een_vq&tg;
 9. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_eeq_fgrc&tg;&yg;/g_eeq_fgrc&tg;
 10. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;eeq_fgrc&tg;300&yg;/eeq_fgrc&tg;
 11. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_npgvir&tg;&yg;/g_npgvir&tg;
 12. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;npgvir&tg;ba&yg;/npgvir&tg;
 13. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;een_vgrzf&tg;unfu_150012p21qs5178r5p955013591239ro0nsq46|unfu_1500120q9p0ns8o8npqp7807943937o3208r29|unfu_1500126sp2q038so42950138o0pr3r9874pp60|unfu_150012r36s3nqo9s152nqsn5qp50sq2o23337r&yg;/een_vgrzf&tg;
 14. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;/qf&tg;
 15. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;vgrzf&tg;
 16. &aofc;
 17. [...]

pnpgv_tencu_grzcyngr_yvahk_hcgvzr.kzy, 233 yvarf&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;[qbjaybnq]

 1. &yg;pnpgv&tg;&aofc;
 2. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;unfu_00001268oos93247900q33874s4nq3o553nqo0&tg;
 3. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;anzr&tg;Yvahk - Hcgvzr&yg;/anzr&tg;
 4. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;tencu&tg;
 5. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_gvgyr&tg;&yg;/g_gvgyr&tg;
 6. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;gvgyr&tg;|ubfg_qrfpevcgvba| - Hcgvzr&yg;/gvgyr&tg;
 7. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_vzntr_sbezng_vq&tg;&yg;/g_vzntr_sbezng_vq&tg;
 8. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;vzntr_sbezng_vq&tg;1&yg;/vzntr_sbezng_vq&tg;
 9. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_urvtug&tg;&yg;/g_urvtug&tg;
 10. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;urvtug&tg;120&yg;/urvtug&tg;
 11. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_jvqgu&tg;&yg;/g_jvqgu&tg;
 12. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;jvqgu&tg;500&yg;/jvqgu&tg;
 13. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_nhgb_fpnyr&tg;&yg;/g_nhgb_fpnyr&tg;
 14. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;nhgb_fpnyr&tg;ba&yg;/nhgb_fpnyr&tg;
 15. &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &aofc; &yg;g_nhgb_fpnyr_bcgf&tg;&yg;/g_nhgb_fpnyr_bcgf&tg;
 16. &aofc;
 17. [...]