Esta página pretende ser una broma, no se corresponde con el contenido original.

heevryyh.arg => Ceblrpgbf

Ceblrpgbf qrfgnpnqbf [5/5]

PigmeoCvtzrb&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;17-5-2008
Cvtzrb cergraqr bserpre ha pbawhagb qr pbzcvynqbe, yvoereínf l hgvyvqnqrf cnen qrfneebyyne ncyvpnpvbarf cnen zvpebpbagebynqberf l fvfgrznf rzorovqbf. Rfgnf ncyvpnpvbarf cnen zvpebpbagebynqberf chrqra rfgne rfpevgnf ra phnydhvre yrathnwr qr .ARG pbzb P#, Ivfhny Onfvp .ARG, Arzreyr, VebaClguba, P++/PYV... l hgvyvmne phnydhvre pynfr qvfcbavoyr ra ry .ARG Senzrjbex, nqrzáf qr ynf pynfrf bserpvqnf cbe Cvtzrb Senzrjbex.

&aofc;

Pnyvqnq abezny [3/5]

CLK³PYX³&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;3-8-2007
Erybw qrfcregnqbe ovanevb (ercerfragnpvóa OPQ), vapyhlraqb frthaqreb. Pvephvgb onfnqb ra ha zvpebpbagebynqbe CVP l cebtenzn rfpevgb ra yrathnwr rafnzoynqbe. Pnepnfn qr nyhzvavb pnfren (vapyhlraqb fh qrfcvrpr ra PNQ). Yn uben l yn nynezn fr pbasvthena zrqvnagr phngeb chyfnqberf l fr zhrfgena cbe irvagr YRQf.

&aofc;

pic³progcvp³cebt&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;5-8-2007
Cebtenznqbe qr gbqbf ybf zvpebpbagebynqberf qr yn rzcerfn Zvpebpuvc. Fr pbarpgn ny beqranqbe cbe chregb cnenyryb l chrqr hgvyvmnefr qrfqr phnydhvre fvfgrzn bcrengvib. Vapyhlr mópnybf cnen cebtenzne phnydhvre zvpebpbagebynqbe qr Zvpebpuvc pba rapncfhynqb CQVC, nqrzáf qr pnoyr VPFC cnen cbqre cebtenzneyb fva fnpneyb qr fh pvephvgb.

&aofc;

mabxznok&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;25-11-2007
Beqranqbe zbagnqb pba uneqjner qr fboerzrfn qrageb qr ha znyrgía qr ryrpgevpvfgn, crafnqb cnen fre genafcbegnqb sápvyzragr fva arprfvqnq qr erpheeve n ha beqranqbe cbegágvy.

&aofc;

Crdhrñbf ceblrpgbf [2/5]

TustraGhfgen&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;1-8-2007
Zvpebobg pbafgehvqb hfnaqb CPOf cersnoevpnqbf (fxlobg qr yn rzcerfn vsnen), freibzbgberf gehpnqbf cnen tveb pbzcyrgb, frafberf qr ersyrpgvivqnq l ohzcref, bevragnqb n pbzcrgvpvóa (fnyve qr ha píephyb pba han chregn cvagnqn ra ry fhryb), onfnqb ra ry CVP16S876N pba yn ncyvpnpvóa rfpevgn ra yrathnwr P cnen PPF CVPP.

&aofc;

CharStatPuneFgng&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;2-8-2007
Traren rfgnqífgvpnf fboer yn pnagvqnq qr irprf dhr fr ercvgr pnqn aúzreb, yrgen b fízobyb ra ha grkgb, l ry cbepragnwr qr ncnevpvbarf erfcrpgb ny gbgny qr pnenpgrerf. Rfpevgb ra P# cnen JvaSbezf, shapvban ra Jvaqbjf l ra phnydhvre fvfgrzn pba Zbab vafgnynqb

&aofc;

LocalBackuperYbpnyOnpxhcre&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;2-8-2007
Ncyvpnpvóa cnen Yvahk (qroreín shapvbane ra bgebf qrevinqbf qr Havk) rfpevgn ra P# l rwrphgnqn fboer zbab dhr pern pbcvnf qr frthevqnq ra ha qvfpb qheb rkgreab rapevcgnqb

&aofc;

Ceblrpgbf zhl fvzcyrf [1/5]

picdub18cvpqho18&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;26-12-2007
Cynpn qr qrfneebyyb fva crevséevpbf vagrtenqbf cnen CVPf qr 8 ovgf pba rapncfhynqb CQVC-18, cercnenqn cnen fre cebtenznqn pba ha tenonqbe rkgreab zrqvnagr VPFC.

&aofc;

UVRCHIEP&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;6-8-2007
Erthynqbe qr ibygnwr cnen pbarpgne ha ercebqhpgbe zc3 dhr ab fbcbegn nyvzragnpvóa rkgrean, n yn gbzn qr 12I qry pbpur.

&aofc;

LBXv1YOKi1&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;&aofc;2-8-2007
Vafbynqben urpun pba ha rfpáare ivrwb, ghobf syhberfpragrf l ernpgnapvnf ryrpgeóavpnf.

&aofc;